Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

อุปสงค์อุปทานแรงงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

344
TOP