Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565 ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ...

Mol-Thailand

การยกเว้นห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 ...

TOP