Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... New

ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ...

หนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...

หนังสือ 89 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ...

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

TOP