Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานเดือนมีนาคม 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ...

สรุปข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกันยายน 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...

TOP