Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 สิงหาคม 2562
TOP