Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-idding)

16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
TOP