Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ของจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 ปี (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อกำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาขับรถยนต์สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 232 อ่างทอง ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กันยายน 2564
TOP