Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาขับรถยนต์สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 232 อ่างทอง ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอ่างงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์สร้างการรับรู้และเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2564
TOP