Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

Infographic

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2567 (มกราคม-มีนาคม)

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2567 (มกราคม-มีนาคม) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน 2567

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน 2567 ...

สถารณ์ด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2567

สถารณ์ด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2567 ...

สถานการ์ณด้านแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สถานการ์ณด้านแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ...

สถานการณ์รายปี 2566

สถานการณ์รายปี 2566 ...

รายงานสถานการณ์ไตรมาส 4 ปี 2566

รายงานสถานการณ์ไตรมาส 4 ปี 2566 ...

สถานการ์ด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม 2567

สถานการ์ด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม 2567 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2566

สถานการณ์ด้านแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2566 ...

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนตุลาคม 2566

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานฯ เดือนกันยายน 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานฯ เดือนกันยายน 2566 ...

ข้อมูลสำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2566

ข้อมูลสำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2566 ...

TOP