Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

Infographic

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทองรายปี 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทองรายปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทองไตรมาส 4 ปี 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทองไตรมาส 4 ปี 2564 ...

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ ...

ขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

ขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ...

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ...

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ...

TOP