Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

แรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้าประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดี และ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP