Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

TOP