Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทองประชุมสรุปการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย จากสถานการณ์ความไม่สงบในอิราเอล

pll_content_description

TOP