Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ของจังหวัดอ่างทองที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

TOP