Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวหทัยชนก พูลศิริ

  นางสาวหทัยชนก พูลศิริ

  แรงงานจังหวัดอ่างทอง
  • นางสุชญา มีดีภาค

   นางสุชญา มีดีภาค

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนิติพัฒน์ ทรัพย์เจริญ

    นายนิติพัฒน์ ทรัพย์เจริญ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางเสาวนีย์ บุญเพชรแก้ว

   นางเสาวนีย์ บุญเพชรแก้ว

   นักวิชากาแรงงานชำนาญการ
   • นายประพันธ์ มีสอาด

    นายประพันธ์ มีสอาด

    พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวเบญจมาศ ป้อมสิงห์

   นางสาวเบญจมาศ ป้อมสิงห์

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
   • นางดาวใจ เพชราชัย

    นางดาวใจ เพชราชัย

    แม่บ้าน
TOP