Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

🏢สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง 📢ขอประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้ แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

🏢สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
📢ขอประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้
แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

“ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา”
(No Victims, No Tears)
เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายใกล้ตัวของการค้ามนุษย์ ซึ่งนับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง จึงได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสถิติการจับกุมและดำเนินคดีสูงขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยเสริมจากสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลให้เกิดการล่อลวงเด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อค้าประเวณี การล่วงละเมิดทางเพศ และการบังคับใช้แรงงานเด็ก ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ อยู่ในอัตราที่สูงขึ้น รวมทั้งการใช้แรงงานทาส ทั้งจากแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ที่ไม่ผ่านหน่วยงานรัฐ หรือนายหน้าที่รัฐไม่ได้ให้การรับรอง เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเครือข่ายคอลล์เซ็นเตอร์ ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันด้วย

📌แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
📱สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506
📱สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง
☎️ สำนักงานแรงงานจังหวัด
0 3561 1553
☎️ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
0 3561 1914
☎️ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 3561 1426
☎️ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 3561 1331
☎️ สำนักงานประกันสังคม
0 3561 2199
ขอบคุณครับ🙏

TOP