Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

แรงงานจังหวัดอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

TOP