Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

pll_content_description

      ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 3206 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

คลิก

1. บทความเรื่อง ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย
2. บทความเรื่อง มือลึกลับไปกดเงินคนตาย
3. บทความเรื่อง ตีความผิดไป
4. บทความเรื่อง อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่

 

 

TOP