Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

ค้ามนุษย์ คืออะไร?
การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา การนำพา การรับตัวไว้และการบริหารจัดการบุคคลที่ได้มา ซึ่งก็คือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตัวผู้เสียหายไปก่อให้เกิดผลกำไรและ/หรือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในวงจรของการค้ามนุษย์จะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อควบคุมผู้เสียหายให้ยอมปฏิบัติตามไม่กล้าหลบหนี หรือป้องกันในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้กำลังบังคับแล้ว ยังรวมถึงการทำให้ผู้เสียหายถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ หรือการใช้ กระบวนการทางกฎหมาย หรือขู่ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับกับผู้เสียหาย

TOP