Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

Infographic

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนตุลาคม 2566

สถานการณ์แรงงานประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานฯ เดือนกันยายน 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานฯ เดือนกันยายน 2566 ...

ข้อมูลสำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2566

ข้อมูลสำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2566 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ...

TOP