หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์

แรงงานจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย 

จัดหางานจังหวัดอ่างทอง

 

 

   

นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

 

 

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

                 

 

  

นายน้อย นราเลิศ

ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง