อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา