ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงแรงาน

 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน


 

ทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยฯ
๑.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๓ ต.ค.๔๕ - ๒ พ.ย.๔๖ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๒.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๓ พ.ย.๔๖ - ๑๑ มี.ค.๔๘ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๓.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ๑๑ มี.ค.๔๘ - ๒ ส.ค.๔๘  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๔.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ๒ ส.ค.๔๘ - ๑๙ ก.ย.๔๙ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๕.นายอภัย จันทนจุลกะ ๘ ต.ค.๔๙ - ๖ ก.พ.๕๑ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๖.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๖ ก.พ.๕๑ - ธ.ค.๕๑ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๗.นายไพฑูรย์ แก้วทอง ๒๐ ธ.ค.๕๑ - ๖ มิ.ย.๕๓ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๘.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  ๖ มิ.ย.๕๓ - ๙ ส.ค.๕๔ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๙.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ๙ ส.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๕๖  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๐.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง  ๓๐ มิ.ย.๕๖ - ๗ พ.ค.๕๗ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๑.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ก.ย.๕๗ - ส.ค.๕๘  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๒.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ส.ค.๕๘ - ปัจจุบัน ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน