ภูมิประเทศ

 

ตรารวงข้าวเป็นตราลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทอง

 

คำขวัญประจำจังหวัด

 

สมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่

 

วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน

 

ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

 

 

     จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ่งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา 27 ฟิลิปดาตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ประมาณ 108 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 968.372 ตร.กม. หรือประมาณ 605,232.5 ไร่

     จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำนา และทำสวน และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย 

          - แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายแขนงที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 40 กิโลเมตร

          - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี

          - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี