การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 39/2560-2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)