สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง