การประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบาย กระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561