โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการสาน–สร้าง–เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560