โครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560