ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)