สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทอง ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 (เมษายน - มิถุนายน)

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทอง ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 (เมษายน - มิถุนายน)

คลิก>> http://angthong.mol.go.th/node/33180

มาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอ่างทอง" ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน) เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสอบถาม>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuCSaU2W3SUuat42DgagfqhHMoHhh-R7IOBf1fVu-SQlp1TA/viewform

ขอบพระคุณค่ะ