สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและภาวะแรงงาน